Logowanie
zaloguj się
Przypomnij hasło
wyślijPowrót
Sukces!
Link do zmiany hasła został wysłany na [email protected]
ZAMKNIJ
Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania przez TOI TOI Polska Sp. z o.o. informacji o użytkownikach niniejszej strony internetowej.

 1. Wstęp
  Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez TOI TOI Polska Sp. z o.o. (dalej „TOI TOI Polska” lub „Administrator”), danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez TOI TOI Polska poprzez strony internetowe. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy strony internetowej TOI TOI Polska oraz klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, formularzy kontaktowych, akcji promocyjnych, wydarzeń. Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, napisz do nas na podany adres e-mail: [email protected]
 2. Dane kontaktowe
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest TOI TOI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-044) przy ul. Płochocińskiej 29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000172894, NIP 1180042784, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.485.000 złotych (dalej „TOI TOI Polska” lub „Administrator”). TOI TOI Polska powołała Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, a we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się listownie pod adresem siedziby: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29 lub mailem [email protected].
 4. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych
  Dokładamy wszelkich starań aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika i Klienta. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług (uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia). Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne. 
 5. Cel i podstawa przetwarzania danych Użytkowników 
  TOI TOI Polska przetwarza Twoje dane osobowe w określonych i zgodnych z prawem celach. Dane przetwarzamy w celu realizacji usług, w tym dla zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przewidzianych w Regulaminie usług świadczonych z wykorzystaniem strony www.toitoi.pl, jak również w celu podejmowania niezbędnych działań przed zawarciem takich umów, w szczególności do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie użytkownika niniejszej strony internetowej. Przetwarzamy Twoje dane także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. wysłanie formularza z wypełnionymi danymi) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto TOI TOI Polska może przetwarzać dane w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora, w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników. W niektórych przypadkach przetwarzamy dane w celu potwierdzenia wykonania ciążących na TOI TOI Polska obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko TOI TOI Polska, podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Klientów. Dane osobowe użytkowników strony internetowej, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy, zebrane za pośrednictwem zakładki „praca”, będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji przez TOI TOI Polska Sp. z o.o. 
 6. Sposoby pozyskiwania danych
  Zbieramy dane osobowe Użytkowników poprzez formularze na stronie internetowej TOI TOI Polska, kontakt z Infolinią lub Działem Obsługi Klienta, zapytania lub wiadomości za pomocą strony internetowej TOI TOI Polska (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z TOI TOI Polska oraz automatycznie dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies (więcej w tym zakresie w Polityce cookie). 
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych
  TOI TOI Polska podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów i Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Jakie dane przetwarzamy?
  Za pośrednictwem strony internetowej zbierane są następujące dane osobowe jej Użytkowników: imię i nazwisko albo firma Użytkownika, adres poczty elektronicznej Użytkownika, numer telefonu, adres zamieszkania albo adres siedziby Użytkownika, numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku przedsiębiorców) oraz numer PESEL (w przypadku osób fizycznych), informacje dotyczące umowy lub zawieranej umowy z TOI TOI Polska, zamówień, zleceń, zapytań, reklamacji. Przetwarzamy tylko niezbędny zakres danych.  
 9. Okres przechowywania danych
  TOI TOI Polska przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. 
 10. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych. 
 11. Zmiany w Polityce Prywatności
  TOI TOI Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach TOI TOI Polska będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych. 

Polityka wykorzystywania plików cookies
Niniejsza Polityka cookies, stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies oraz innych technologii internetowych

 1. Wstęp
  Niniejsza Polityka cookies dotyczy wykorzystywania plików „cookies” oraz stosowania innych technologii internetowych oraz przetwarzaniu danych osobowych za ich pomocą, które stosowane są na oficjalnych stronach internetowych TOI TOI Polska sp. z o.o. (TOI TOI Polska).
  W niniejszej Polityce znajdują się informacje o tym:
  • jakie technologie internetowe są stosowane na stronach internetowych,
  • jakie dane przetwarzamy,
  • w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy i przetwarzamy te dane
  • do kogo i gdzie przesyłamy te dane.
 2. Dane kontaktowe
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej jest TOI TOI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-044) przy ul. Płochocińskiej 29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000172894, NIP 1180042784, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.485.000 złotych (dalej „TOI TOI Polska” lub „Administrator”). TOI TOI Polska powołała Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, a we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się listownie pod adresem siedziby: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29 lub mailem [email protected].
 3. Czym są pliki cookies?
  1. Cookies
   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, tablecie, smartphonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  2. Rodzaje cookies
   W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (cookies mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika przez różne okresy czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   Mechanizmy cookies stosowane na niniejszej stronie nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika, które umożliwiłyby identyfikację Użytkownika.
 4. Zakres zbierania danych
  Cookies Cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach Serwisu możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z witryny za pomocą komputera, tabletu czy smartphona lub innego urządzenia, do którego uzyskujesz dostęp do stron internetowych. Za pomocą stosowanych technologii internetowych możemy przetwarzać np.: 
  • dane urządzenia: model sprzętu, unikalne identyfikatory urządzeń, adres IP, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia;
  • dziennik: czas korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookies, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto Użytkownika;
  • dane dotyczące lokalizacji: dane o Twojej lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, takich jak GPS, punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać dane w pobliżu urządzenia (po wyrażeniu zgody na lokalizację);
  • inne dane: dane na temat korzystania z Serwisu, które możemy przetwarzać, jeśli odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron internetowych
 5. Podstawa prawna i cel wykorzystywania plików cookies
  Korzystanie z plików cookies na naszych stronach internetowych odbywa się za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w celach analitycznych, statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz w celach reklamowych (tj. pozostanie na stronie internetowej). W ten sposób Użytkownik zgadza się na to, iż cookies lub inne podobne technologie będą umieszczane w jego urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartphonie) oraz na używanie informacji zapisanych w plikach cookies przez TOI TOI Polska. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystać z dodatkowych możliwości zarządzania plikami cookies. Domyślnym ustawieniem większości wyszukiwarek jest akceptacja wszystkich plików cookies. Można jednak zmienić ustawienia w wyszukiwarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, by akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania naszych stron internetowych, a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć ich funkcjonalność. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie sprawnego działania niniejszej strony internetowej oraz dostosowania jej działania do Państwa preferencji. Cookies lub inne technologie wykorzystywane są automatycznie, co nie oznacza, że na naszych stronach internetowych wykorzystywane są z zamiarem automatycznego podejmowania decyzji lub w celu wywołania podobnego skutku prawnego, mogącego godzić w interesy lub prywatność Użytkowników. Wykorzystujemy stosowane technologie internetowe do: 
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, analizy i tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości stron internetowych, np. Google Analytics;
  • utrzymania stanu sesji Użytkownika serwisu poprzez zapisywanie informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook, Instagram;
  • wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Chat;
  • obsługa zapytań i zleceń.
 6. Cofnięcie zgody cookies
  Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne narzędzia służące do tego celu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki. Informacje o tym jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki Użytkownik znajdzie w opisie funkcji pomocy przeglądarki Użytkownik może skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies. Ze względu na znaczną liczbę przeglądarek internetowych poniżej kierujemy do stron pomocy w najbardziej popularnych typach przeglądarek internetowych:


Zamów online