Logowanie
zaloguj się
Przypomnij hasło
wyślijPowrót
Sukces!
Link do zmiany hasła został wysłany na [email protected]
ZAMKNIJ

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH Z WYKORZYSTANIEM STRONY WWW.TOITOI.PL

CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1.

 

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady, na jakich TOI TOI Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000172894, NIP 1180042784, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.485.000 zł (TOI TOI), świadczy:
  1. usługi zamawiane za pomocą strony internetowej www.toitoi.pl (Strona Internetowa), które nie są świadczone drogą elektroniczną; te usługi są świadczone na podstawie umowy, o której mowa w części II poniżej;
  2. usługi świadczone drogą elektroniczną z wykorzystaniem Strony Internetowej; te usługi są świadczone na podstawie umowy, o której mowa w części III poniżej.
 2. Klientem jest osoba, z którą TOI TOI zawiera umowę o świadczenie usług opisanych w Regulaminie. Klient i TOI TOI są Stronami. W przypadku postanowień Regulaminu dotyczących stosunków przed zawarciem umowy o świadczenie usług opisanych w Regulaminie za Klienta uważa się również potencjalnego Klienta.
  1. Konsumentem jest Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę o świadczenie usług opisanych w Regulaminie niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta. Postanowienia dwóch kolejnych części stosuje się do umowy między TOI TOI a Konsumentem ze zmianami wynikającymi z części IV poniżej.
  2. Do każdej umowy, o której mowa w Regulaminie, stosuje się także część V poniżej.

CZĘŚĆ II - USŁUGI ZAMAWIANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

§2.

 

 1. Niniejsza część określa zasady, na jakich TOI TOI świadczy na rzecz Klienta, w zamian za wynagrodzenie, następujące usługi:
  1. najem krótkoterminowy (do 4 dni) i najem długoterminowy (powyżej 4 dni) przenośnych kabin sanitarnych wraz z ich ewentualnym dodatkowym, umywalek wolnostojących, pisuarów, zbiorników na wodę i zbiorników na fekalia, zwanych „kabinami"; 
  2. serwis kabin: przygotowania do eksploatacji, podstawowy (opróżnianie i odkażanie zbiornika na fekalia, mycie i odkażanie kabiny, uzupełnianie wody w umywalce), dodatkowy (podstawowego ale wykonywany poza obowiązującą częstotliwością), końcowy (podstawowego oraz usunięcie kabiny po zakończeniu jej najmu), wynajętych zgodnie Regulaminem lub będących własnością Klienta; 
  3. najem ogrodzeń, to jest oddawanie do używania elementów ogrodzenia przestawnego, zwanych dalej „ogrodzeniem”; 
  4. montaż i demontaż ogrodzeń obejmujący odpowiednio ustawienie, połączenie rozłączenie, gromadzenie poszczególnych elementów ogrodzenia, przy czym taki demontaż obejmować także usunięcie (demontaż) plandek przykrywających ogrodzenia; 
  5. najem kontenerów biurowych, magazynowych, sanitarnych i zbiorników pod sanitarne wraz z ich ewentualnym wyposażeniem dodatkowym, zwanych „kontenerami”; 
  6. najem niewymienionych wyżej rzeczy ruchomych, opisanych na Stronie Internetowej, przeznaczeniu sanitarnym lub porządkowym albo służących organizacji imprez, szczególności koszy na śmieci i najazdów; te rzeczy są dalej zwane „produktami”; 
  7. załadunek (w TOI TOI) i rozładunek (u Klienta) docelowy ogrodzeń, kontenerów pozostałych produktów; 
  8. załadunek (u Klienta) i rozładunek (w TOI TOI) zwrotny ogrodzeń, kontenerów pozostałych produktów; 
  9. transport docelowy (do Klienta) i zwrotny (do TOI TOI) kontenerów lub ogrodzeń; 
  10. transport niebędących przedmiotem najmu rzeczy ruchomych na obszarze Polski; 
  11. sprzątanie pomieszczeń lub terenu; sprzątanie terenu obejmuje także jego rekultywację, Strony nie umówiły się inaczej
  12. montaż niebędących przedmiotem najmu rzeczy ruchomych; 
  13. inne uzgodnione przez Strony, związane z kabinami, kontenerami, ogrodzeniami, produktami lub objętymi transportem lub montażem rzeczami ruchomymi. 
 2. Za przedmioty najmu uważane będą wraz z ich wyposażeniem stałym i dodatkowym przenośne kabiny sanitarne, umywalki wolnostojące, pisuary, zbiorniki na wodę zbiorniki na fekalia, kontenery biurowe, magazynowe, sanitarne, zbiorniki na pod kontenery sanitarne, poszczególne elementy ogrodzenia oraz pozostałe produkty. 
 3. Klient może informować TOI TOI o swych potrzebach w zakresie usług, składając zapytania Zapytanie wskazuje co najmniej dane Klienta, miejsce, w którym usługi mają być i opis usług, które wynikają z formularza zapytania dostępnego na Stronie Internetowej. 
 4. W odpowiedzi na zapytanie TOI TOI może dostarczyć Klientowi ofertę lub propozycję zamówienia. Oferta lub propozycja zamówienia zawiera co najmniej: dane Klienta, określenie ilości i przedmiotu najmu, miejsce dostarczenia, terminy dostarczenia i zwrotu, czas trwania najmu, ceny usług, terminy płatności. Oferta lub propozycja zamówienia może wskazywać swoje elementy, które Klient może zmieniać. Jeżeli oferta lub propozycja zamówienia nie stanowi inaczej, Klient może ją przyjąć (złożyć zamówienie), z ewentualnymi dopuszczalnymi zmianami, w ciągu 30 dni od jej wysłania, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 
 5. Oferta lub propozycja zamówienia przyjęta przez Klienta jest umową między Stronami (zamówieniem). 
 6. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami propozycja zamówienia może obejmować propozycję zawarcia umowy o współpracy (umowy ramowej) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu. W takim przypadku usługi są świadczone, jeżeli Strony podpiszą taką umowę, zaś pozostałych postanowień Regulaminu nie stosuje się do takiej umowy. 
 7. Jeżeli zamówienie zawiera postanowienia odmienne od Regulaminu, przeważają postanowienia zamówienia
 8. Toalety zamówione drogą internetową zostaną dostarczone Klientowi w terminie dwóch dni roboczych od dnia wskazanego w złożonym zamówieniu.

 

KABINY

NAJEM DŁUGOTERMINOWY 

§3.

 

 1. TOI TOI dostarczy zamówioną kabinę do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu wraz z kopią zlecenia; zlecenie zawiera co najmniej: 
  1. datę i miejsce dostarczenia (lokalizację) kabiny, jej numer oraz jej ewentualne wyposażenie dodatkowe; 
  2. czynsz jednostkowy za każdy rozpoczęty okres najmu kabiny (obejmuje również ewentualne: wyposażenie dodatkowe oraz przejęcie przez TOI TOI ryzyka kradzieży);
  3. ceny serwisów kabiny: przygotowania kabiny do eksploatacji, podstawowego (dotyczy również serwisu końcowego) oraz dodatkowego (ceny serwisów podstawowego, końcowego i dodatkowego są zmienne i uzależnione od częstotliwości serwisu podstawowego). 
 2. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, serwis podstawowy kabin będzie wykonywany jeden w tygodniu. Serwisy przygotowania kabiny do eksploatacji i końcowy będą każdorazowo odpowiednio przy dostarczeniu i zwrocie kabiny. 
 3. Jeżeli Klient nie zgłosi sprzeciwu w terminie 2 dni roboczych od doręczenia mu zlecenia, uważa się, że potwierdził dostarczenie kabiny w stanie uzgodnionym, do miejsca i w wskazanych w tym dokumencie. 
 4. Uzgodnienie zmiany częstotliwości serwisu następuje przez zgłoszenie przez Klienta zmiany i przystąpienie przez TOI TOI do wykonania serwisu z nową częstotliwością. Uzgodnienie za serwisy z nową częstotliwością następuje poprzez jej uwzględnienie w fakturze wystawionej przez TOI TOI. 
 5. Uzgodnienie wykonania serwisu dodatkowego następuje przez zgłoszenie przez Klienta żądania jego wykonania i przystąpienie przez TOI TOI do jego wykonania. 
 6. Najem kabiny trwa od wskazanego w zamówieniu dnia dostarczenia kabiny. Klient może wypowiedzieć najem kabiny, jeżeli uzna go za zbędny, i w takim razie najem kabiny ulega rozwiązaniu z chwilą, w której TOI TOI przystąpi do usuwania kabiny, jednak najpóźniej z upływem 7 dni od złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. 
 7. Strony potwierdzą zwrot kabiny, podpisując zlecenie zwrotu zawierające co najmniej: 
  1. datę zwrotu (odbioru) i numer kabiny; 
  2. w przypadku braku kabiny lub wystąpienia braków w wyposażeniu dodatkowym w stosunku do zlecenia dostawy: wskazanie braku kabiny lub wyposażenia. 
  3. w przypadku wystąpienia uszkodzeń kabiny przekraczających normalne zużycie: wskazanie tych uszkodzeń. 
 8. Klient zapewni, że serwisy kabin będą wykonywane wyłącznie przez TOI TOI. Jeżeli zasada zostanie naruszona, Klient będzie zobowiązany zapłacić TOI TOI odszkodowanie w kwocie czterotygodniowego łącznego wynagrodzenia za usługi. 
 9. Jeżeli którykolwiek z serwisów nie został wykonany z powodu okoliczności, za którą odpowiada Klient, TOI TOI obciąży Klienta kosztami serwisu.
 10. TOI TOI może przejąć ryzyko kradzieży kabiny (w takim przypadku Klient nie będzie obciążony wartością kabiny) przy spełnieniu się łącznie następujących warunków: 
  1. w zleceniu znajdzie się zapis: „ryzyko kradzieży TOI TOI” albo inny równoznaczny, 
  2. w terminie 5 dni roboczych od dnia kradzieży Klient zawiadomi Policję o takim zdarzeniu i przekaże TOI TOI potwierdzenie dokonania tego zawiadomienia; dniem roboczym jest dzień niebędący sobotą ani dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy; 
  3. kradzież nie nastąpiło z winy Klienta ani osoby, za którą on odpowiada.
 11. W przypadku zamówienia przez Klienta serwisów kabiny będącej jego własnością, Stron nie obowiązują postanowienia Regulaminu dotyczące najmu kabin oraz odpowiedzialności Klienta za kabinę. 

 

NAJEM KRÓTKOTERMINOWY 

§4.

 

 1. TOI TOI dostarczy zamówioną kabinę do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu wraz z kopią zlecenia; zlecenie zawiera co najmniej: datę i miejsce dostarczenia (lokalizację) kabiny, jej numer oraz jej ewentualne wyposażenie dodatkowe; 
 2. W przypadku najmu krótkoterminowego TOI TOI wykona serwisy przygotowania kabiny do eksploatacji i końcowy każdorazowo odpowiednio przy dostarczeniu i zwrocie kabiny. 
 3. TOI TOI może wykonać serwisy dodatkowe. Uzgodnienie wykonania serwisu dodatkowego następuje przez zgłoszenie przez Klienta żądania jego wykonania i przystąpienie przez TOI TOI do jego wykonania. 
 4. Najem kabiny trwa w okresie wskazanych w zamówieniu dniach dostarczenia i zwrotu kabiny. 
 5. Strony potwierdzą zwrot kabiny, podpisując zlecenie zwrotu zawierające co najmniej: 
  1. datę zwrotu (odbioru) i numer kabiny; 
  2. w przypadku braku kabiny lub wystąpienia braków w wyposażeniu dodatkowym w stosunku do zlecenia dostawy: wskazanie braku kabiny lub wyposażenia. 
  3. w przypadku wystąpienia uszkodzeń kabiny przekraczających normalne zużycie: wskazanie tych uszkodzeń. 
 6. Klient zapewni, że serwisy kabin będą wykonywane wyłącznie przez TOI TOI. 
 7. Jeżeli którykolwiek z serwisów nie został wykonany z powodu okoliczności, za którą odpowiada Klient, TOI TOI obciąży Klienta kosztami serwisu. 

 

OGRODZENIA I KONTENERY ORAZ POZOSTAŁE PRODUKTY 

§5.

 

 1. TOI TOI odda do używania ogrodzenia i kontenery w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu. 
 2. Strony potwierdzą dostawę ogrodzeń, podpisując protokół dostawy ogrodzeń zawierający co najmniej: 
  1. miejsce, datę dostawy i datę zwrotu oraz miejsce używania; 
  2. ilość oraz wartość jednostkową poszczególnych elementów; 
 3. Strony potwierdzą zwrot ogrodzeń, podpisując protokół zwrotu ogrodzeń zawierający co najmniej: 
  1. miejsce i datę zwrotu, jak też ilości zwracanych poszczególnych elementów ogrodzenia; 
  2. w przypadku wystąpienia braków w stosunku do protokołu dostawy lub uszkodzeń ogrodzeń – wskazanie ilości brakujących i uszkodzonych elementów ogrodzenia. 
 4. Strony potwierdzą dostawę kontenera, podpisując protokół dostawy kontenera zawierający co najmniej: 
  1. miejsce, datę dostawy i datę zwrotu oraz miejsce używania; 
  2. rodzaj i numer, jego wyposażenie stałe oraz wartość wraz z wyposażeniem stałym; 
  3. wyposażenie dodatkowe oraz jego wartość; 
 5. Strony potwierdzą zwrot kontenera i jego wyposażenia dodatkowego, podpisując protokół zwrotu kontenera zawierający co najmniej: 
  1. datę zwrotu, rodzaj i numer kontenera;
  2. w przypadku braku kontenera lub wystąpienia braków w wyposażeniu dodatkowym kontenera w stosunku do protokołu dostawy: wskazanie braku kontenera lub wyposażenia; 
  3. w przypadku wystąpienia uszkodzeń kontenera lub jego wyposażenia stałego przekraczających normalne zużycie: wskazanie tych uszkodzeń. 
 6. Najem ogrodzeń i kontenerów trwa przez okres wskazany w protokole dostawy. Przedłużenie okresu najmu wymaga uzgodnienia dokonanego na co najmniej dwa tygodnie przed zawartą w protokole dostawy datą zwrotu. W przypadku braku uzgodnienia o przedłużeniu okresu najmu TOI TOI wykona transport zwrotny w dniu zwrotu zawartym w protokole dostawy. 
 7. W przypadku gdy zgodnie z ustaleniami Stron TOI TOI podstawi środki transportu do dokonania dostawy lub zwrotu ogrodzeń lub kontenerów, a z powodu okoliczności, za które odpowiada Klient, rozładunek lub załadunek nie rozpocznie się w ciągu 30 minut od podstawienia środków transportu, Klient zobowiązany jest zapłacić opłatę za każdą rozpoczętą godzinę przestoju. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE O USŁUGACH 

§6.

 

 1. W razie braku lub uszkodzenia przedmiotu najmu Klient zapłaci TOI TOI wartość przedmiotu najmu, chyba że przedmiot najmu może podlegać naprawie; w tym drugim przypadku Klient zwróci TOI TOI koszty jego naprawy, wraz z kosztami materiałów. 
 2. Nieobecność Klienta w uzgodnionym terminie zwrotu przedmiotu najmu (brak podpisu Klienta na dokumentach zwrotu) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za zaistniałe uszkodzenia i braki. 
 3. Klient:
  1. zapewni, że miejsce używania przedmiotu najmu pozwala na jego bezpieczne i zgodne z prawem ustawienie i używanie oraz na swobodny dojazd do niego po nawierzchni utwardzonej samochodem ciężarowym;
  2. posiada wymagane zezwolenia związane z miejscem ustawienia przedmiotu najmu oraz dojazdem do niego samochodem ciężarowym; 
  3. nie może usuwać przedmiotu najmu z miejsca jego dostarczenia oraz nie może oddać go osobie trzeciej w podnajem bez zgody TOI TOI; 
  4. zapewni, że przedmiot najmu będzie używany zgodnie z jego przeznaczeniem i nie będzie zmieniany;
  5. zawiadomi niezwłocznie TOI TOI o uszkodzeniu lub utracie przedmiotu najmu; 
  6. odpowiada za zwrot przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim został on dostarczony, jednak nie odpowiada za jego zużycie wynikające z prawidłowego używania (normalne zużycie).
 4. Jeżeli Klient uniemożliwi TOI TOI odebranie przedmiotu najmu z miejsca jego używania po zakończeniu najmu, będzie uiszczał opłatę, za okres do czasu jego odebrania, w wysokości podwójnego czynszu za najem. 
 5. W przypadku określenia w zamówieniu dotyczącym najmu daty „Minimalny wynajem do” albo innej równoznacznej, Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty za wynajem za okres od daty dostawy do daty „Minimalny wynajem do” albo innej równoznacznej również w sytuacji, gdy przedmiot najmu zostanie zwrócony przez Klienta wcześniej niż w dacie „Minimalny wynajem do” albo innej równoznacznej, chyba że zwrot następuje w wyniku wypowiedzenia najmu z powodu naruszenia przez TOI TOI odpowiedniej umowy. 
 6. Zamówienie dotyczące transportu niebędących przedmiotem najmu rzeczy ruchomych zawiera co najmniej wskazanie tych rzeczy, miejsce początkowe i miejsce docelowe trasy transportu, datę rozpoczęcia transportu i wynagrodzenie. Do tego transportu stosuje się odpowiednio postanowienia paragrafu poprzedzającego o opłacie za przestój. Ponadto, Klient powinien złożyć TOI TOI dokumenty wymagane przepisami prawa dla tego transportu, w szczególności list przewozowy, a gdy brak takiego dokumentu uniemożliwia wykonanie transportu zgodnie z prawem, stosuje się odpowiednio postanowienia paragrafu poprzedzającego o opłacie za przestój. 
 7. Zamówienie dotyczące sprzątania zawiera co najmniej wskazanie pomieszczeń lub terenu, który ma zostać posprzątany, datę rozpoczęcia sprzątania i wynagrodzenie
 8. Zamówienie dotyczące montażu niebędących przedmiotem najmu rzeczy ruchomych zawiera co najmniej wskazanie rzeczy, która ma zostać zamontowana, datę rozpoczęcia montażu i wynagrodzenie. 
 9. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 4 dni robocze od doręczenia Klientowi faktury, która obejmuje daną usługę, albo od końca tygodnia, w którym dana usługa powinna zostać wykonana – w zależności od tego, który termin upływa wcześniej. Jeżeli Klient nie zgłosi zastrzeżeń w terminie, uważa się, że potwierdził należyte wykonanie danej usługi. 

 

Produkt

Wartość

TOI Classic

4 200,00 PLN

Dixi

2 900,00 PLN

Dixi DP Olymp

 1 800,00 PLN

Dixi Olymp

 2 900,00 PLN

TOI Fresh

 3 400,00 PLN

TOI Fresh VIP

 4 900,00 PLN

TOI Fresh VIP Plus

 5 900,00 PLN

Kosz na śmieci 120l

 300,00 PLN

Pisuar 3 stanowiskowy

2 900,00 PLN

TOI Plus

 3 600,00 PLN

Satellite

 7 500,00 PLN

Satellite XL

 7 500,00 PLN

Termos

 600,00 PLN

TOI Kids

 3 600,00 PLN

TOI Mini

 2 800,00 PLN

Umywalka 2 stanowiskowa

4 300,00 PLN

 

 

ZAPŁATA

§7.

 

 1. Zapłata za czynsz, usługi i koszty naprawy będzie następowała przelewem na podstawie wystawianych przez TOI TOI faktur w terminach płatności oraz na rachunki bankowe wskazane w fakturach lub za pośrednictwem płatności elektronicznej obsługiwanej przez operatora płatności (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495). Faktury za okres najmu, za który oblicza się czynsz, nie można wystawić wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem tego okresu. 
 2. Okresem najmu, za który oblicza się czynsz, jest tydzień, po raz pierwszy liczony od dnia dostawy przedmiotu najmu. Jeżeli jednak najem ma trwać krócej niż tydzień, okresem najmu, za który oblicza się czynsz, jest cały czas trwania najmu. 
 3. Zapłata tytułem odszkodowania za braki lub całkowite zniszczenia będzie następowała przelewem na podstawie wystawianych przez TOI TOI not obciążeniowych, w terminach płatności oraz na rachunki bankowe wskazane w tych notach. 
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”).
 5. Kwoty wynagrodzenia za usługi i koszty naprawy zostaną powiększone o należny od nich podatek od towarów i usług (VAT)
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A
 7. Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 8. Operatorzy płatności ”Mastercard

WYPOWIEDZENIE

§8.

 

 1. Umowa odpowiadająca zamówieniu, która nie wskazuje terminu zakończenia świadczenia usług, zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z miesięcznym wyprzedzeniem. Wypowiedzenie wywołuje skutek na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym je złożono. 
 2. Jeżeli Klient narusza którekolwiek postanowienia dwóch paragrafów poprzedzających, TOI TOI może, według swego wyboru, wypowiedzieć umowę odpowiadającą zamówieniu ze skutkiem natychmiastowym albo powstrzymać się od dalszego świadczenia usług – aż do zakończenia tych naruszeń. 
 3. Jeżeli Strony łączy jednocześnie kilka umów odpowiadających zamówieniu, naruszenie dotyczące jednej z tych umów uważa się dla celów ustępu poprzedzającego za dotyczące także pozostałych umów. 
 4. Jeżeli TOI TOI otrzyma wiarygodne informacje, że Klient jest zagrożony niewypłacalnością lub niewypłacalny, TOI TOI może bez wyznaczania dodatkowego terminu powstrzymać się od dalszego świadczenia usług do czasu: 
  1. udokumentowania przez Klienta, że informacje o zagrożeniu niewypłacalnością lub niewypłacalności są nieprawdziwe, lub 
  2. dokonania wpłaty pokrywającej całość wynagrodzenia TOI TOI, a w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony – całość wynagrodzenia TOI TOI za dwa najbliższe pełne miesiące. 
 5. Powstrzymanie się przez TOI TOI od dalszego świadczenia usług uprawnia TOI TOI do usunięcia przedmiotów najmu z miejsca ich używania na koszt Klienta.
 6. Jeżeli w chwili wydania Klientowi przedmiot najmu miał wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie tego przedmiotu, albo jeżeli wady takie powstały później, a TOI TOI mimo wyznaczenia mu odpowiedniego, nie krótszego niż 5 dni roboczych terminu nie usunął ich w tym terminie, albo jeżeli wady takie usunąć się nie dadzą, Klient może wypowiedzieć najem ze skutkiem natychmiastowym, chyba że wiedział o wadach w chwili zawarcia umowy. Umowa odpowiadająca zamówieniu, która nie jest umową najmu, może zostać wypowiedziana zgodnie z powyższymi ustępami niniejszego paragrafu lub – ze skutkiem natychmiastowym – z ważnego powodu; jeżeli takim ważnym powodem jest naruszenie tej umowy przez TOI TOI, Klient nie może jej wypowiedzieć przed bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego TOI TOI przez Klienta na usunięcie tego naruszenia.
 7. Umowa odpowiadająca zamówieniu może zostać wypowiedziana tylko zgodnie z Regulaminem. 

CZĘŚĆ III - KONTO KLIENTA

PRZEZNACZENIE I ZAŁOŻENIE KONTA KLIENTA 

§9.

 

 1. Jedną z funkcjonalności Strony Internetowej zapewnianych przez TOI TOI jest możliwość założenia i prowadzenia elektronicznego Konta Klienta, które służy do składania zapytań, oferty lub propozycji zamówienia i oświadczeń o przyjęciu oferty lub propozycji zamówienia. 
 2. Zapytanie może zostać złożone za pomocą Konta Klienta, jeżeli jest ono już prowadzone dla Klienta, albo za pomocą niebędącego elementem Konta Klienta formularza dostępnego na Stronie Internetowej. Ofertę lub propozycję zamówienia i oświadczenie o ich przyjęciu można złożyć za pomocą Konta Klienta albo w inny sposób przewidziany w Regulaminie. 
 3. Klient zakłada swoje Konto, wypełniając na Stronie Internetowej formularz rejestracyjny, w którym podaje swoje dane oraz login i hasło służące do uzyskiwania dostępu do swojego Konta (hasło dostępu). TOI TOI niezwłocznie potwierdza Klientowi założenie Konta Klienta. Z chwilą tego potwierdzenia Strony zawierają umowę o prowadzenie Konta Klienta, która jest umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 4. Założenie Konta Klienta jest dobrowolne dla Klienta. 

PROWADZENIE KONTA KLIENTA 

§10.

 

 1. Prowadzenie Konta Klienta jest nieodpłatne. 
 2. Korzystając ze swojego Konta lub Strony Internetowej, Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym ani zmieniać zawartości ani zasad działania Strony Internetowej. 
 3. Klient uzyskuje dostęp do swojego Konta poprzez podanie w odpowiednim panelu logowania Strony Internetowej swojego loginu i hasła dostępu. Klient może zmienić swoje hasło dostępu za pomocą swojego Konta. 
 4. Klient nie może udostępniać osobie innej niż TOI TOI swojego hasła dostępu ani w inny sposób umożliwiać takiej osobie korzystania ze swojego Konta, ani przechowywać swojego hasła dostępu wraz ze swoim loginem ani innymi danymi swojego Konta. 
 5. W razie podejrzenia, iż osoba nieupoważniona weszła w posiadanie hasła dostępu, Klient zobowiązany jest do jego niezwłocznej zmiany za pomocą swojego Konta albo przez oświadczenie złożone TOI TOI w inny sposób. 
 6. TOI TOI może zablokować dostęp do Konta Klienta w przypadku: 
  1. wniosku Klienta lub 
  2. naruszenia przez Klienta powyższych postanowień niniejszego paragrafu. 
 7. Po zablokowaniu dostępu do Konta Klienta, Klient może ponownie uzyskać taki dostęp na swój wniosek złożony TOI TOI. Jednakże TOI TOI może odmówić Klientowi ponownego dostępu do Konta Klienta, jeżeli Klient narusza powyższe postanowienia niniejszego paragrafu. 
 8. Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, konieczność zapewnienia konserwacji systemu informatycznego TOI TOI lub zaradzenie okoliczności, która mogłaby narazić którąkolwiek ze Stron na szkodę, TOI TOI ma prawo zawiesić dostęp do Konta Klienta lub funkcjonowanie Strony Internetowej. Łączny czas zawieszeni
 9. Korzystanie z Konta Klienta i Strony Internetowej wymaga posiadania komputera lub urządzenia mobilnego z podłączeniem do Internetu oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową (co najmniej Edge 25, Chrome 48, Firefox 43 lub Opera 34) i programem Acrobat Reader w wersji 10 lub nowszej. 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PROWADZENIE KONTA KLIENTA

§11.

 

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta w każdym czasie ze skutkiem na koniec pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Jeżeli Klient nie wskazał inaczej w tym oświadczeniu, stanowi ono także wniosek o zablokowanie dostępu do Konta Klienta. 
 2. TOI TOI może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient narusza którekolwiek postanowienia dwóch paragrafów poprzedzających. TOI TOI może też wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

CZĘŚĆ IV - UMOWA Z KONSUMENTEM

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 

§12.

 

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, umowa o świadczenie usług, o której mowa w części II powyżej, może dotyczyć jedynie kabin. 
 2. Jeżeli Klient jest Konsumentem: 
  1. nie stosuje się §3 ust. 3-5 powyżej; 
  2. nie stosuje się drugiego zdania §3 ust. 8 powyżej, zaś w razie naruszenia pierwszego zdania tego ustępu TOI TOI może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody;
  3. w sytuacji opisanej w §3 ust. 9 powyżej TOI TOI powinien odliczyć od kwoty, którą obciąża Klienta, to, co zaoszczędził wskutek niewykonania serwisu; 
  4. opłata za przestój, o której mowa w §5 ust. 7 powyżej, nie może przekraczać kosztów przestoju poniesionych przez TOI TOI; 
  5. zamiast §6 ust. 4 powyżej stosuje się przepisy prawa dotyczące skutków opisanej tam sytuacji; 
  6. w sytuacji opisanej w §6 ust. 5 powyżej TOI TOI powinien odliczyć od kwoty, którą obciąża Klienta, to, co zaoszczędził wskutek przedwczesnego zwrotu przedmiotu najmu; 
  7. nie stosuje się §6 ust. 9 powyżej; 
  8. termin do dokonania przez Klienta zapłaty nie może rozpocząć biegu przed doręczeniem mu faktury albo noty obciążeniowej; 
  9. nie stosuje się drugiego zdania §8 ust. 1 powyżej; 
  10. umowa odpowiadająca zamówieniu nie może zostać wypowiedziana przez TOI TOI z powodu jej naruszenia przez Klienta przed bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego Klientowi przez TOI TOI na usunięcie tego naruszenia;
  11. zasadę opisaną w §8 ust. 3 powyżej stosuje się też dla celów §8 ust. 6 powyżej; 
  12.  TOI TOI powinien niezwłocznie zawiadomić Klienta o informacjach, o których mowa w §8 ust. 4 powyżej; 
  13. TOI TOI powinien niezwłocznie zawiadomić Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i przyczynie tego zablokowania; 
  14. umowa o prowadzenie Konta Klienta nie może zostać wypowiedziana przez TOI TOI z powodu jej naruszenia przez Klienta przed bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze, wyznaczonego Klientowi przez TOI TOI na usunięcie tego naruszenia. 
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, TOI TOI informuje, że przedmiot najmu powinien w chwili dostawy być wolny od wad. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zwrócić się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa) o pozasądowe rozstrzygniecie sporu z TOI TOI, szczegółowo opisując sprawę oraz podając dane obu Stron, przedmiot sporu i żądania, a także dołączając kserokopie pism zgromadzonych w sprawie; lista innych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania takich sporów dostępna jest na stronie internetowej https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php. 

 

ODSTĄPIENIE 

§13.

 

 1. Załącznik Nr 1 do Regulaminu zawiera informację o prawie Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy, o której mowa w Regulaminie. Załącznik Nr 2 do Regulaminu zawiera wzór formularza oświadczenia o takim odstąpieniu
 2. Jednakże Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy odpowiadającej zamówieniu: 
  1. jeżeli TOI TOI wykonał w pełni usługę będącą przedmiotem tej umowy za wyraźną zgodą Klienta, 
  2. w którym Klient wyraźnie żądał, aby TOI TOI do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli TOI TOI świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, lub 
  3. które dotyczy świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 

 

CZĘŚĆ V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

KORESPONDENCJA I REKLAMACJE 

§14.

 

 1. Korespondencja jest wymieniana między Stronami listem, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną albo osobiście. Adresem TOI TOI do doręczeń jest adres wskazany w Regulaminie, zaś adresem Klienta do doręczeń jest adres wskazany w zapytaniu. Każda ze Stron może wskazać drugiej swój nowy adres do doręczeń. Adresem poczty elektronicznej TOI TOI do doręczeń jest adres wskazany w zamówieniu, a w braku takowego – adres [email protected], zaś adresem Klienta do doręczeń jest adres poczty elektronicznej wskazany w zapytaniu; zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do adresu poczty elektronicznej. 
 2. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą doręczenia pod ostatnio wskazany przez adresata adres do korespondencji albo adres poczty elektronicznej do korespondencji; w razie niepodjęcia przesyłki pocztowej uważa się ją za doręczoną z chwilą awizowania lub pozostawienia w skrzynce pocztowej, na poczcie albo w innym podobnym miejscu. Zdania poprzedzającego nie stosuje się do korespondencji adresowanej do Konsumenta.
 3. Korespondencja może zostać doręczona za pomocą Strony Internetowej lub Konta Klienta, jeżeli Regulamin lub umowa o prowadzenie Konta Klienta tak stanowi. 
 4. Klient może zgłosić TOI TOI zastrzeżenia co do usług (reklamacja). Reklamację można zgłosić zgodnie z powyższymi postanowieniami niniejszego paragrafu albo za pomocą formularza dostępnego na Stronie Internetowej. Reklamacja powinna wskazywać imię i nazwisko albo nazwę Klienta, usługi, których dotyczy, oraz opis zastrzeżeń. 
 5. W terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, TOI TOI zawiadomi Klienta, czy uznaje reklamację. Zawiadomienie to sporządza się na papierze lub innym trwałym nośniku. 

 

ZMIANA REGULAMINU 

§15.

 

 1. TOI TOI może zmienić adres Strony Internetowej, zawiadamiając o tym Klienta. 
 2. TOI TOI może zmienić Regulamin, zamieszczając jego nową wersję na Stronie Internetowej. Taka zmiana nie dotyczy umowy, jeżeli oświadczenie którejkolwiek ze Stron o jej zawarciu złożono przed dokonaniem tej zmiany
 3. Nadto, TOI TOI może zmienić postanowienia Regulaminu o umowie o prowadzenie Konta Klienta, w szczególności postanowienia części III powyżej, w razie nastąpienia jednego z następujących powodów i w zakresie uzasadnionym tym powodem: 
  1. zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym postanowień Regulaminu o umowie o prowadzenie Konta Klienta, 
  2. konieczne lub użyteczne zmiany w działającym w TOI TOI systemie informatycznym, a w szczególności ulepszenie lub poszerzenie funkcjonalności Strony Internetowej lub Konta Klienta, 
  3. wzrost kosztów związanych z postanowieniami Regulaminu o umowie o prowadzenie Konta Klienta wskutek czynników zewnętrznych, a w szczególności zmian cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, opłat licencyjnych lub wynikających z prawa kosztów zatrudnienia, 
  4. zapewnienie jednoznacznego, jasnego i zrozumiałego sformułowania postanowień Regulaminu o umowie o prowadzenie Konta Klienta, 
 4. TOI TOI zawiadomi Klienta, który jest stroną już zawartej umowy o prowadzenie Konta Klienta, o zamierzonej zmianie dokonywanej zgodnie z ustępem poprzedzającym, wskazując treść i termin wejścia w życie zmiany. Jeżeli w terminie miesiąca od doręczenia tego zawiadomienia Klientowi nie wypowie on tej umowy, uważa się, że przyjął on zmianę, a tak przyjęta zmiana dotyczy tej umowy. 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

§16.

 

 1. Regulamin oraz każda umowa, o której w nim mowa, podlega prawu polskiemu. 
 2. Spory wynikające lub związane z Regulaminem lub umową, o której w nim mowa, są rozstrzygane wyłącznie przez polski sąd powszechny, w którego okręgu znajduje się siedziba TOI TOI w chwili wszczęcia postępowania, chyba że Strony uzgodniły co innego na piśmie pod rygorem nieważności. Zdania poprzedzającego nie stosuje się do sporów między TOI TOI a Konsumentem.
 3. Przelew wierzytelności Klienta wynikającej z umowy, o której mowa w Regulaminie, wymaga zgody TOI TOI wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zdania poprzedzającego nie stosuje się do wierzytelności wynikającej z umowy między TOI TOI a Konsumentem. 
 4. Jeżeli Klientem są co najmniej dwie osoby, są one dłużnikami i wierzycielami solidarnymi w zakresie zobowiązań Stron wynikających z umowy, o której mowa w Regulaminie. 
 5. Jeżeli z kontekstu nie wynika co innego, w rozumieniu Regulaminu wyraz użyty w liczbie mnogiej obejmuje też liczbę pojedynczą i odwrotnie. 
 6. W razie sprzeczności pomiędzy Regulaminem a ogólnymi warunkami lub wzorcami umownymi stosowanymi przez Klienta, przeważają postanowienia Regulaminu. Jeżeli ogólne warunki lub wzorzec umowy stosowane przez Klienta zawierają analogiczne postanowienie, sprzecznych postanowień nie stosuje się.

 Zamów online